به وب سايت رسمي گروه آموزشي كارآفرين پيشرو توسعه مهارت هاي كار و زندگي خوش آمديد.

اين سايت در حال طراحي و راه اندازي است.

تا پايان سال 1397 اين سايت رونمايي مي شود.

 

ارادتمند مرتضي قلي نژاد ملكشاه