به وب سايت رسمي گروه آموزشي كارآفرين پيشرو خوش آمديد.

اين سايت در حال طراحي و راه اندازي است.

تا پايان آبان ماه سال 1396 اين سايت رونمايي مي شود.

 

ارادتمند مرتضي ملكشاه
مدرس دوره هاي كارآفريني و كسب و كارهاي نوپا